การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 พิมพ์
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:30

การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
จัดขึ้นนระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 30 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 20 เรื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2. นางกมลเนตร พินทะปะกัง
ชื่อผลงาน: การศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
3. นางชูวงศ์  คชสาร 
ชื่อผลงาน: ความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาลและผู้ดูแลต่อแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต รพ.มหาสารคาม
4. นางฉวีวรรณ  เผ่าพันธ์
ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:47