ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 พิมพ์
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:56

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงพยาบาลมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 34 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 18 เรื่อง และได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2. นางวิไลพร พิณนาดิเลย์
ชื่อผลงาน: รูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยก
3. นางกมลเนตร พินทะปะกัง
ชื่อผลงาน: การศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
4. นางชูวงศ์  คชสาร 
ชื่อผลงาน: ความคิดเห็นของพยาบาลและผู้ดูแลต่อแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต รพ.มหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:42