มหกรรมประกวดผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม "Show and Share แลกเปลี่ยน เรียนรู้" พิมพ์
เขียนโดย Prapaporn Faidee   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:49

มหกรรมประกวดผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม “Show & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 57 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทCQIจำนวน 42 เรื่อง และผลงานประเภทเรื่องเล่า จำนวน 15 เรื่อง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับประเภท และโปสเตอร์เรื่องเล่ากิตติมศักดิ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้จัดทำหนังสือบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 และสารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มได้จากการสแกน QR Codeเก็บไว้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เหมาะกับยุคของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ผลการประกวด
ประเภท CQI
รางวัลที่ 1 นายธวัชไชย วรรณชัย
ชื่อผลงาน: โปรแกรมบันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
หน่วยงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 2 นายนิกร เชื้อคำฮด
ชื่อผลงาน: หมวกนิรภัยส่องสว่าง
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์ส่งต่อและกู้ชีพ
รางวัลที่ 3 ภญ.ปริญา ถมอุดทา
ชื่อผลงาน: ผลของการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนโดยการออกเยี่ยม บ้านในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองจ.มหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน: งานเภสัชปฐมภูมิและทุติยภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม
รางวัลชมเชย นส.สุมลมาลย์ บุพเต
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการจัดการความคุ้มค่าคุ้มทุนของผ้าพันแผล
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
รางวัลชมเชย นางวไลพร ปักเคระกา
ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล

ประเภท เรื่องเล่า
รางวัลที่ 1 นางมะลิ  เนื่องวงษา
ชื่อผลงาน: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาล มหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
รางวัลที่ 2 นางสาวสุภัตรา แสนมี
ชื่อผลงาน: เข็มทิศของชีวิต
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหู คอ จมูก
รางวัลที่ 3 นางสาวดุจดาว ศิริพยัคฆ์
ชื่อผลงาน: ปลดล็อคใจ เสริมกาวรัก พิชิตอุปสรรคและโรคภัย
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
รางวัลชมเชย นางพิกุล  ไชยคำภา
ชื่อผลงาน: อิสรภาพจากโซ่ตรวน
ชื่อหน่วยงาน: งานจิตเวช
รางวัลชมเชย นางสาวอารีร่า เช้าวันดี
ชื่อผลงาน: ไม่นับลูกดิ้น..หมดสิ้นชีวิตลูก               
ชื่อหน่วยงาน: งานห้องคลอด

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:29