ผลของ Xylocaine ที่ให้ทางหลอดเลือดดำก่อนนำสลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20

  logo_135                                      ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน นางสาววิลาวัลย์   พรมดอนกลอย

                                       กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ร้ายแรง  ซึ่งอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อันตราย  และอาจนำไปสู่ความพิการถาวรหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ พบได้ประมาณร้อยละ2.5 ของป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก โรคความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย คือAtherosclerosis และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิด ระบบหัวใจ สมอง ไต 

 

 

 

เอกสารดาวโหลด