You are here: Home เอกสารดาวน์โหลด
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
เอกสารดาวน์โหลด
ผังการพิจารณาโครงร่างวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:14
ผังการพิจารณาโครงร่างวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
ประกาศแนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:50
ประกาศแนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:52

บทที่ 1 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
บทที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บทที่ 3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
บทที่ 4 กระบวนการพิจาณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย
บทที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
บทที่ 7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย
บทที่ 8 การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย
บทที่ 9 การประกันคุณภาพภายใน
บทที่ 10 วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทยื โรงพยาบาลมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:07
 
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:46
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรอง
 
แบบยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:36

เอกสารยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ภาคผนวก 1 แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Retrospective study Medical record review Case report
ภาคผนวก 2 แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Specimen
ภาคผนวก 3 แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Clinical trial - Experimental study
ภาคผนวก 4 แบบเสนอขอโครงการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์  มานุษยวิทยา
แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย
แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย

เอกสารสำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
แบบรายงานความก้าวหน้า Progress
ขอต่ออายุโครงการวิจัย
ขอปรับปรุงโครงการวิจัย
ขอรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในโครงการวิจัย
ขอแจ้งการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบน
ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
ข้อปฎิบัติของผู้วิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 เวลา 12:42