You are here: Home ผลงานวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย
การศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา – มารดา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:21

logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นงค์เยาว์  ทุมวัน, สบ.

  สถานีอนามัยบ้านโนนเพ็ก  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-723663 โทรสาร 043-711433

           เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Study)  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด - 6 ปี         ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา  ในเขตตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling )  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ในช่วงเดือน มีนาคม   เมษายน  2550  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:58

                                                 logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   จารุนันท์    นันทะเสน 

   ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน่าง   อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม  

        การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยหนองแวง  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร      ความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   ของกลุ่มสตรีอายุ 35-59 ปี  จำนวน 206 คน     เก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม เมษายน  2550  โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม   กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   สถิติที่ใช้คือ  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 09:47
อ่านเพิ่มเติม...
 
การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:52

logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน สุขใจ  บูรณะบัญญัติ พ.. , ..  สูติ-นรีเวชวิทยา

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Total abdominal Hysterectomy ; TAH) เป็นการผ่าตัดที่ทำกันมากในทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   โดยจัดเป็นอันดับสองรองจากการผ่าตัดคลอด  การผ่าตัดTAH เป็นการผ่าตัดใหญ่ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก  เช่น การมีไข้ แผลผ่าตัดติดเชื้อ การติดเชื้อที่  Vaginal cuff   การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  การบาดเจ็บต่ออวัยวะอื่นในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น

เอกสารดาวโหลด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:32
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 7