You are here: Home ผลงานวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:25

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   อัจราพร  บุญหล้า สุกันยา  บัวลาด

     ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  

      

              ศึกษาบทบาทการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก   บ้านหนองกุงเต่า  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม    รวมทั้งศึกษาแนวทางส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในดำเนินกิจกรรมกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองกุงเต่า  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดำเนินการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ ปี 2546 ถึงปัจจุบัน จำนวน 37 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:41
อ่านเพิ่มเติม...
 
ความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:04

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ลักษณี ยศราวาส

    ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433 

                              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับรู้ ด้านความรู้ ทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช การตระหนักต่อบทบาท  และแรงสนับสนุนทางสังคม  ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นรูปการวิจัยเชิงพรรณา   ( Descriptive  research )   ประชากรศึกษา ได้แก่ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที่ 2,3,6  ของตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 34   คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างขึ้นใหม่  ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน  ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:37
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:44

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ทิพญา  ธนสารโสภิณ 

    กลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู   โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                      คนพิการทุกคนต้องการการยอมรับจากคนในสังคม  การยอมรับคือการเปิดโอกาสให้คนพิการนั้นได้แสดงความสามารถหรือ   ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม   การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สังคมปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการถือเป็นประตูหรือปัจจัยหลักในการนำคนพิการออกจากบ้านเข้าสู่สังคม

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 7