You are here: Home ผลงานวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย
สภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมรำไม้พลอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 22:07
logo_135
logo_135

ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน นางนีรนุช ศรีสารคาม (นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.)

สถานีอนามัยบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา( Discriptive Study ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การปฏิบัติการออกำลังกายแบบรำไม้พลอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมรำไม้พลอง ในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ของสมาชิกชมรมรำไม้พลอง บ้านเชียงเหียนใต้ และบ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 55 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มที่ศึกษา คือ สมาชิกชมรมรำไม้พลองบ้านเชียงเหียนใต้ และบ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทุกคน ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549 ถึง เดือน เมษายน 2550 สถิติที่ใช้ คือร้อยละ และค่าเฉลี่ย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 10:54
อ่านเพิ่มเติม...
 
สภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 22:07
logo_135
logo_135

ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน กรรณิการ์ โง่นสุข (นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.)

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension ) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายกับอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายได้แก่ หัวใจ ตา ไต และสมอง ซึ่ง ส่งผลให้เกิดความพิการและทำให้เสียชีวิตได้ อีกทั้ง เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดทำให้มีผลกระทบกับบุคคลและ ครอบครัวเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงมักจะไม่รู้ตัว ไม่สนใจ ขาดการเรียนรู้และขาดทักษะในการจัดการดูแลตนเอง คิดว่าไม่เป็นอันตราย เนื่องจากผู้ที่มีความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการนำมาก่อน การสำรวจสภาวะสุขภาพร่วมกับการให้ความรู้และทักษะการจัดการ ดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 11:00
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศักยภาพของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 22:07
logo_135
logo_135

ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน นางสุมาลี ขานรินทร์

สถานีอนามัยตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 28.1 พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จำนวน 72 คน ร้อยละ 63.2ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน ร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ จำนวน 101 คน ร้อยละ 88.6 เคยผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก จำนวน 95 คน ร้อยละ 83.3 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 82.5 ศักยภาพด้านอุดมการณ์หรือวิสัยทัศน์ระดับดีมากร้อยละ 97.6 ศักยภาพด้านการจัดการองค์กรในชุมชนระดับดีมาก ร้อยละ 94.6 ศักยภาพด้านการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับดีมาก ร้อยละ 89.1 ศักยภาพด้านการปฏิบัติตามแผนระดับดีมาก ร้อยละ 99.7 ศักยภาพด้านการระดมเงินทุนและทรัพยากรระดับดีมาก ร้อยละ 93.0

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 11:14
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 7