You are here: Home ผลงานวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง จากการตั้งครรภ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:33

      logo_135                                          ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอ  วรพงษ์  วรเชษฐ   .. , ..  สูติ-นรีเวชวิทยา

 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                       ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงจากการตั้งครรภ์ เป็นสาเหตุที่สำคัญของการตายทั้งในมารดาและการตายปริกำเนิด  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย   โดยพบเป็นสาเหตุการตายของมารดาเป็นอันดับสามในประเทศ  การป้องกันความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการทางสูติกรรม   อันจะส่งผลให้อัตราป่วย  และอัตราป่วยตายจากภาวะนี้ลดลงได้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:37
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลของการให้คำปรึกษาเรื่องโรคและยา และการติดตามอาการข้างเคียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:12

logo_135
logo_135

ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน   สมชาย  ประจญกล้า  ภบ. 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                โรคมะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของโลก เนื่องจากมีอันตรายสูง  และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ  ในประเทศไทยมะเร็งถือว่าเป็นสาเหตุของการตายอันดับที่ 3 รองมาจากอุบัติเหตุ  และโรคหลอดเลือดและหัวใจข้อมูลจากศูนย์มะเร็งอุบลราชธานีเก็บข้อมูลระหว่างปี  ..  2541-2545  พบว่ามะเร็งที่พบบ่อย 5  อันดับแรกได้แก่  มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเต้านม  มะเร็งปอด  มะเร็งช่องปาก  และมะเร็งตับ  ตามลำดับ  ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:22
อ่านเพิ่มเติม...
 
การใส่ Lidocaine เข้าช่องท้องเพื่อระงับความเจ็บปวด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:48
logo_135
logo_135

ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอผลงาน    ศักดิ์ชัย  ทอนมาตย์ .. ..  สูติ-นรีเวชวิทยา

 

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                    การทำหมันหญิงเป็นการคุมกำเนิดถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง  มีความปลอดภัยและเป็นที่นิยมของหญิงหลังคลอด  แต่ความเจ็บปวดขณะและหลังผ่าตัดทำหมันเป็นอุปสรรคหนึ่งของการส่งเสริมการคุมกำเนิดด้วยการทำหมัน  การให้ยาชาเฉพาะที่เป็นวิธีที่สะดวกปลอดภัย  ค่าใช้จ่ายต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีที่จะลดความเจ็บปวดดังกล่าว  ด้วยการใส่ยาชา  lidocaine  เข้าไปในช่องท้องเพื่อระงับปวดจากการผ่าตัดทำหมันหลังคลอด

 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:43
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 7