You are here: Home ผลงานวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย
เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2020 เวลา 09:56
comming soon
 
เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันพุธที่ 08 เมษายน 2020 เวลา 09:43

รวมเล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2560
หนังสือรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2560 เล่มนี้ เพื่อรวบรวมผลงานของบุคลากรโรงพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพที่ได้พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและด้านรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ และยังได้นำผลงานเหล่านั้นส่งเข้าประกวดในมหกรรมวิชาการทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีหลายประเภท เช่น ผลงานวิชาการที่นำเสนอประเภทวาจา นำเสนอประเภทโปสเตอร์ นำเสนอประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิชาการ R2R ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลมากมาย อันได้แก่ รางวัลในการประกวดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 6 รางวัล รางวัลในการประกวดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 4 รางวัล และรางวัลในการประกวดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 2 รางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคได้จริง ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามที่ให้การสนับสนุน ร่วมกับเป็นขวัญ กำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดผลงานวิชาการทุกชิ้น และสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเกิดความตื่นตัวทางด้านงานวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 15:10
 
เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:14

 

เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาล มหาสารคาม ปี 2559

รวมเล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559

หนังสือรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2559 เล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมผลงานของบุคลากรโรงพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพที่ได้พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและด้านรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ และยังได้นำผลงานเหล่านั้นส่งเข้าประกวดในมหกรรมวิชาการทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีหลายประเภท เช่น ผลงานวิชาการที่นำเสนอประเภทวาจา นำเสนอประเภทโปสเตอร์ นำเสนอประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิชาการ R2R ในปี 2559 ที่ผ่านมา ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลมากมาย อันได้แก่ รางวัลในการประกวดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 จำนวน 13 รางวัล รางวัลในการประกวดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 จำนวน 4 รางวัล และรางวัลในการประกวดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 จำนวน 4 รางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคได้จริง ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามที่ให้การสนับสนุน ร่วมกับเป็นขวัญ กำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดผลงานวิชาการทุกชิ้น และสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเกิดความตื่นตัวทางด้านงานวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 15:12
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8