You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 


ความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:04

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ลักษณี ยศราวาส

    ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433 

                              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับรู้ ด้านความรู้ ทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช การตระหนักต่อบทบาท  และแรงสนับสนุนทางสังคม  ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นรูปการวิจัยเชิงพรรณา   ( Descriptive  research )   ประชากรศึกษา ได้แก่ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที่ 2,3,6  ของตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 34   คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างขึ้นใหม่  ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน  ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:37
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 17