You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 


เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:14

 

เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาล มหาสารคาม ปี 2559

รวมเล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559

หนังสือรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙ เล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมผลงานของบุคลากรโรงพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพที่ได้พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและด้านรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ และยังได้นำผลงานเหล่านั้นส่งเข้าประกวดในมหกรรมวิชาการทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีหลายประเภท เช่น ผลงานวิชาการที่นำเสนอประเภทวาจา นำเสนอประเภทโปสเตอร์ นำเสนอประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิชาการ R2R ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลมากมาย อันได้แก่ รางวัลในการประกวดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ รางวัล รางวัลในการประกวดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รางวัล และรางวัลในการประกวดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคได้จริง ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามที่ให้การสนับสนุน ร่วมกับเป็นขวัญ กำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดผลงานวิชาการทุกชิ้น และสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเกิดความตื่นตัวทางด้านงานวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:14
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 17