You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย 2550


ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:25

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   อัจราพร  บุญหล้า สุกันยา  บัวลาด

     ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  

      

              ศึกษาบทบาทการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก   บ้านหนองกุงเต่า  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม    รวมทั้งศึกษาแนวทางส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในดำเนินกิจกรรมกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองกุงเต่า  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดำเนินการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ ปี 2546 ถึงปัจจุบัน จำนวน 37 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:41
อ่านเพิ่มเติม...
 
ความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:04

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ลักษณี ยศราวาส

    ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433 

                              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับรู้ ด้านความรู้ ทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช การตระหนักต่อบทบาท  และแรงสนับสนุนทางสังคม  ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นรูปการวิจัยเชิงพรรณา   ( Descriptive  research )   ประชากรศึกษา ได้แก่ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที่ 2,3,6  ของตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 34   คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างขึ้นใหม่  ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน  ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:37
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:44

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ทิพญา  ธนสารโสภิณ 

    กลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู   โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                      คนพิการทุกคนต้องการการยอมรับจากคนในสังคม  การยอมรับคือการเปิดโอกาสให้คนพิการนั้นได้แสดงความสามารถหรือ   ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม   การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สังคมปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการถือเป็นประตูหรือปัจจัยหลักในการนำคนพิการออกจากบ้านเข้าสู่สังคม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา – มารดา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:21

logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นงค์เยาว์  ทุมวัน, สบ.

  สถานีอนามัยบ้านโนนเพ็ก  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-723663 โทรสาร 043-711433

           เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Study)  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด - 6 ปี         ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา  ในเขตตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling )  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ในช่วงเดือน มีนาคม   เมษายน  2550  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:58

                                                 logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   จารุนันท์    นันทะเสน 

   ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน่าง   อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม  

        การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยหนองแวง  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร      ความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   ของกลุ่มสตรีอายุ 35-59 ปี  จำนวน 206 คน     เก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม เมษายน  2550  โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม   กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   สถิติที่ใช้คือ  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 09:47
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 4