You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2559 เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Prapaporn Faidee   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:14

 

เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาล มหาสารคาม ปี 2559

รวมเล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559

หนังสือรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙ เล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมผลงานของบุคลากรโรงพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพที่ได้พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและด้านรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ และยังได้นำผลงานเหล่านั้นส่งเข้าประกวดในมหกรรมวิชาการทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีหลายประเภท เช่น ผลงานวิชาการที่นำเสนอประเภทวาจา นำเสนอประเภทโปสเตอร์ นำเสนอประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิชาการ R2R ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลมากมาย อันได้แก่ รางวัลในการประกวดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ รางวัล รางวัลในการประกวดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รางวัล และรางวัลในการประกวดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคได้จริง ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามที่ให้การสนับสนุน ร่วมกับเป็นขวัญ กำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดผลงานวิชาการทุกชิ้น และสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเกิดความตื่นตัวทางด้านงานวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:14