You are here: Home เอกสารดาวน์โหลด งานวิจัย SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:52

บทที่ 1 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ
บทที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บทที่ 3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
บทที่ 4 กระบวนการพิจาณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย
บทที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
บทที่ 7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย
บทที่ 8 การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย
บทที่ 9 การประกันคุณภาพภายใน
บทที่ 10 วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทยื โรงพยาบาลมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:07