You are here: Home เอกสารดาวน์โหลด งานวิจัย แบบยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
แบบยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:36

เอกสารยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ภาคผนวก 1 แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Retrospective study Medical record review Case report
ภาคผนวก 2 แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Specimen
ภาคผนวก 3 แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Clinical trial - Experimental study
ภาคผนวก 4 แบบเสนอขอโครงการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์  มานุษยวิทยา
แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย
แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย

เอกสารสำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
แบบรายงานความก้าวหน้า Progress
ขอต่ออายุโครงการวิจัย
ขอปรับปรุงโครงการวิจัย
ขอรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในโครงการวิจัย
ขอแจ้งการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบน
ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
ข้อปฎิบัติของผู้วิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 เวลา 12:42