You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 ผลของ Xylocaine ที่ให้ทางหลอดเลือดดำก่อนนำสลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลของ Xylocaine ที่ให้ทางหลอดเลือดดำก่อนนำสลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20

  logo_135                                      ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน นางสาววิลาวัลย์   พรมดอนกลอย

                                       กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ร้ายแรง  ซึ่งอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อันตราย  และอาจนำไปสู่ความพิการถาวรหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ พบได้ประมาณร้อยละ2.5 ของป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก โรคความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย คือAtherosclerosis และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิด ระบบหัวใจ สมอง ไต 

 

 

 

เอกสารดาวโหลด