You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 ผลการใช้หนอนบำบัดในผู้ป่วยแผลเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาสารคาม
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลการใช้หนอนบำบัดในผู้ป่วยแผลเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:12

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นายแพทย์ เสน่ห์ บรณวรศิลป์

    กลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการดูแลแผลเรื้อรังโดยการใช้หนอนบำบัดต่อการหายของแผล ความเจ็บปวด ค่าใช้จ่าย  ในการรักษาแผล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังนอนรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548  31  มกราคม   2549 โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10  คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีอายุตั้งแต่   15  ปีขึ้นไปและเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าห้องผ่าตัด   

เอกสารดาวโหลด