You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 ความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:04

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ลักษณี ยศราวาส

    ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433 

                              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับรู้ ด้านความรู้ ทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช การตระหนักต่อบทบาท  และแรงสนับสนุนทางสังคม  ของแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นรูปการวิจัยเชิงพรรณา   ( Descriptive  research )   ประชากรศึกษา ได้แก่ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที่ 2,3,6  ของตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 34   คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างขึ้นใหม่  ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน  ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

เอกสารดาวโหลด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:37