You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 การศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา – มารดา
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
การศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา – มารดา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:21

logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นงค์เยาว์  ทุมวัน, สบ.

  สถานีอนามัยบ้านโนนเพ็ก  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-723663 โทรสาร 043-711433

           เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Study)  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด - 6 ปี         ที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา  ในเขตตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling )  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ในช่วงเดือน มีนาคม   เมษายน  2550  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 เอกสารดาวโหลด