You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:58

                                                 logo_135 ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   จารุนันท์    นันทะเสน 

   ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน่าง   อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม  

        การศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยหนองแวง  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร      ความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   ของกลุ่มสตรีอายุ 35-59 ปี  จำนวน 206 คน     เก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม เมษายน  2550  โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม   กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   สถิติที่ใช้คือ  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เอกสารดาวโหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 09:47