You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย 2550


ผลของ Xylocaine ที่ให้ทางหลอดเลือดดำก่อนนำสลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20

  logo_135                                      ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน นางสาววิลาวัลย์   พรมดอนกลอย

                                       กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ร้ายแรง  ซึ่งอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อันตราย  และอาจนำไปสู่ความพิการถาวรหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ พบได้ประมาณร้อยละ2.5 ของป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก โรคความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย คือAtherosclerosis และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิด ระบบหัวใจ สมอง ไต 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:51

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นางรำไพ  เกตุจิระโชติ 

    กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                    การคลอดแม้จะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่ก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติต่อชีวิตของผู้คลอดและทารกในครรภ์ กระบวนการคลอดทุกระยะมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์/ผู้คลอด  เป็นต้นว่าความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองและบุตร  การศึกษาเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าอันดับหนึ่งคือกลัวบุตรในครรภ์จะไม่แข็งแรงหรือพิการ รองลงมาคือกลัวการมีโรคแทรกซ้อน  ขณะเจ็บครรภ์คลอดในห้องรอคลอดผู้คลอดจะรู้สึกกลัวต่อความเจ็บปวดและเครื่องมือช่วยคลอด 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:40

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นายแพทย์กำพล เอี่ยมเกื้อกูล

  กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                            Helicobacter  Pylori  เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคในกลุ่ม  Dyspepsia เช่น  Duodenal  ulcer (DU),  gastric  ulcer (GU)  และอาจรวมถึง  non – ulcer  dyspepsia  (NUD) ซึ่งในการตรวจหาเชื้อ H. Pylori  มีความสำคัญในการตรวจผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  เพราะกลุ่มโรคนี้มีการหายของโรคเพิ่มขึ้นถ้าได้กำจัดเชื้อนี้  โดยพบว่าผู้ป่วยที่ได้กำจัดเชื้อนี้  มีภาวะปวดท้องลดลงเหลือร้อยละ 20 ใน 1 ปี  และผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคนี้อยู่ในกระเพาะอาหาร  มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารมากกว่าคนไม่มีเชื้อถึง 6 เท่า  ดังนั้น  การตรวจหาเชื้อ       H. Pylori  จึงมีความสำคัญมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการใช้หนอนบำบัดในผู้ป่วยแผลเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:12

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นายแพทย์ เสน่ห์ บรณวรศิลป์

    กลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการดูแลแผลเรื้อรังโดยการใช้หนอนบำบัดต่อการหายของแผล ความเจ็บปวด ค่าใช้จ่าย  ในการรักษาแผล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังนอนรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548  31  มกราคม   2549 โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10  คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีอายุตั้งแต่   15  ปีขึ้นไปและเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าห้องผ่าตัด   

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปัญหาที่สืบเนื่องจากการใช้ยาในผู้ป่วยบนหออายุรกรรมที่ได้รับ Digoxin และWarfarin PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:25

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ภ.ญ.จันทร์เพชร  ราชดา  ภญ.นฤมล  คูณเจริญรัตน์   ภญ.ศุภิญญา  ถิรศิลาเวทย์

    โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                     ยาความเสี่ยงสูงคือ กลุ่มยาที่มีอันตรายถึงชีวิตหากขาดการตรวจสอบหรือการเฝ้าระวังขณะมีการสั่งใช้  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2549  โรงพยาบาลมหาสารคามกำหนดรายการยาความเสี่ยงสูง 20 รายการ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพในการติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง  การเฝ้าระวัง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องจำเป็น  ทั้งในเรื่องการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบพินิจพิเคราะห์  (Intensive hospital  monitoring of Advers Drug Reaction) การติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug  Interaction) การติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)ในยาความเสี่ยงสูง

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4