You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลมหาสารคาม
ประชุมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:07
ประชุมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้หารือแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มารับบริการ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:23
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:30

การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
จัดขึ้นนระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 30 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 20 เรื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2. นางกมลเนตร พินทะปะกัง
ชื่อผลงาน: การศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
3. นางชูวงศ์  คชสาร 
ชื่อผลงาน: ความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาลและผู้ดูแลต่อแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต รพ.มหาสารคาม
4. นางฉวีวรรณ  เผ่าพันธ์
ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:47
 
ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 06:32

บริการของเรา:

  • เปิดสอนหลักสูตรการทำวิจัย
  • บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:46
 
มหกรรมประกวดผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม "Show and Share แลกเปลี่ยน เรียนรู้" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:49

มหกรรมประกวดผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม “Show & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 57 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทCQIจำนวน 42 เรื่อง และผลงานประเภทเรื่องเล่า จำนวน 15 เรื่อง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับประเภท และโปสเตอร์เรื่องเล่ากิตติมศักดิ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้จัดทำหนังสือบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 และสารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มได้จากการสแกน QR Codeเก็บไว้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เหมาะกับยุคของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ผลการประกวด
ประเภท CQI
รางวัลที่ 1 นายธวัชไชย วรรณชัย
ชื่อผลงาน: โปรแกรมบันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
หน่วยงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 2 นายนิกร เชื้อคำฮด
ชื่อผลงาน: หมวกนิรภัยส่องสว่าง
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์ส่งต่อและกู้ชีพ
รางวัลที่ 3 ภญ.ปริญา ถมอุดทา
ชื่อผลงาน: ผลของการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนโดยการออกเยี่ยม บ้านในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองจ.มหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน: งานเภสัชปฐมภูมิและทุติยภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม
รางวัลชมเชย นส.สุมลมาลย์ บุพเต
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการจัดการความคุ้มค่าคุ้มทุนของผ้าพันแผล
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
รางวัลชมเชย นางวไลพร ปักเคระกา
ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล

ประเภท เรื่องเล่า
รางวัลที่ 1 นางมะลิ  เนื่องวงษา
ชื่อผลงาน: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาล มหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
รางวัลที่ 2 นางสาวสุภัตรา แสนมี
ชื่อผลงาน: เข็มทิศของชีวิต
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหู คอ จมูก
รางวัลที่ 3 นางสาวดุจดาว ศิริพยัคฆ์
ชื่อผลงาน: ปลดล็อคใจ เสริมกาวรัก พิชิตอุปสรรคและโรคภัย
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
รางวัลชมเชย นางพิกุล  ไชยคำภา
ชื่อผลงาน: อิสรภาพจากโซ่ตรวน
ชื่อหน่วยงาน: งานจิตเวช
รางวัลชมเชย นางสาวอารีร่า เช้าวันดี
ชื่อผลงาน: ไม่นับลูกดิ้น..หมดสิ้นชีวิตลูก               
ชื่อหน่วยงาน: งานห้องคลอด

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:29
 
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supihcha   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:56

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงพยาบาลมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 34 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 18 เรื่อง และได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2. นางวิไลพร พิณนาดิเลย์
ชื่อผลงาน: รูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยก
3. นางกมลเนตร พินทะปะกัง
ชื่อผลงาน: การศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
4. นางชูวงศ์  คชสาร 
ชื่อผลงาน: ความคิดเห็นของพยาบาลและผู้ดูแลต่อแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต รพ.มหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:42
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2